Antoine de Saint-Exupéry

» Dr Chlii Prinz «

Mit Zäichnigä vom Äütoor
Usem Franzeesischä i Ürner Diäläkt ibersetzt
vom
Hans Herger

[Der kleine Prinz / The Little Prince / Le Petit Prince]

96 Seiten

ISBN 978-3-947994-56-4

€ 16,00

Em Léon Werth
Chindä, tiänt miär verziä, wil ich das Biächli dähiä ammänä Gwaxnä gwitmet ha. Ich ha zwar än ärnschthafti Üssred: Dr Gwaxnigg isch mii beschti Frind vu dèr ganzä Wält. Ich ha nu än andäri Üssred: diä gwaxnigg Pärsoon cha alls verschtaa, äu diä Biächli fir d Chindä. Ich ha nu ä dritti Üssred: diä gwaxnigg Pärsoon läbt ds Frankriich, wo si hungäret unt friirt. Si müäss apsälüt treeschtet wäärdä. Falls all diä Üssredä nit langet, wott ich das Biächli dèm Chind witmä, wo dr Gwaxnigg friäner äinsch gsi isch. Alli Groossä sind zeerscht äinisch Chindä gsi. (Aaber diä weenigschtä vu dènä psinnet sich dessä.) Drum kurrigiär ich mii Witmig:
Fir ä Léon Werth
won är nu ä chliinä Büäb gsi isch